Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Stavebná zákazka BMD Metal spol. s r.o.

BMD METAL, spol. s r.o. so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce týmto  vyhlasuje verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác v zákazke „Zvýšenie  energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol s r.o.“financovanej  z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a zvyšovania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch, špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Projekt „Zvýšenie  energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol. s r.o.“ s kódom NFP310040V905 prijímateľa BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce.

Podrobné informácie o predmete a mieste realizácie zákazky, podmienkach verejnej súťaže, spôsobe predkladania a vyhodnotenia cenových ponúk a termínoch realizácie zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch súťaže a v ich prílohách č. 1 až č. 5. V súťažných podkladoch sú uvedené všetky nevyhnutné kontaktné dáta k verejnej súťaži a na prípadné otázky Vám odpovieme na mobil kontakt 0918 963 377 resp. e-mail adrese bs5262@gmail.com

Dátum zverejnenia výzvy: 13. mája 2021